كارگاه آموزشي «سواد اطلاعاتي» از دوره‌هاي مندرج در تقويم آموزشي مصوب هيات اجرايي منابع انساني، براي دومين بار طي تاريخ دي هفته اول بهمن ماه 1396 ويژه مديران و كارشناسان غير هيات علمي با موفقيت برگزار شد.