به منظور بررسی مسائل و مشکلات اداری و پشتیبانی واحدهای سازمان، اداره کل امور اداری و پشتببانی اقدام به برگزاری نشستهای هفتگی نموده است.
بر این اساس طی نشستی که با  پژوهشکده‌های زیست فناوری و مواد پیشرفته و با حضور مسئولین پژوهشکده ها و مدیرکل امور اداری و پشتببانی و رؤسای ادارات تابعه برگزار شد، مدیرکل امور اداری و پشتیبانی ضمن پاسخگوئی به موارد مطروحه به بیان سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی مدیریت پرداختند.
در خاتمه نیز ایشان از بخش‌های مختلف پژوهشکده‌ها بازدید به عمل آوردند.