عمده فعالیت ها

ICARD

'...در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی - پژوهشی داخل کشور می‌توانند با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و آزمایشگاه‌های معتبر خارج از کشور طرح‌های مشترک را تعریف و اجرا نمایند. '

جندی شاپور

'مركز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشارکت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران (SCAC ) مجری برنامه پژوهشی جندی‌شاپور است. هدف این برنامه که از سال 1383 آغاز شده است ارتقا و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو'

سیمرغ

'در راستای مأموریت‌های "مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی بین دانشمندان و محققان داخلی و خارجی این مرکز از سال 1389 اقدام به دعوت از دانشمندان و صاحبنظران سراسر جهان در حوزه‌های مختل'

ICRP

'برنامه دعوت برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و بین‌المللی اعم از ایرانی مقیم خارج یا خارجی حمایت می کند....'

ICED

'در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی داخل کشور می‌توانند از استادان و پژوهشگران برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور با هدف تدریس در دانشگاه‌ها یا مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور دعوت به عمل آورند...'

پیترودلاواله

'برنامه پیترو دلاواله طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت آموزش، دانشگاه‌ها و تحقیقات ایتالیا در سال 1394 در ایران با امضای وزیران وقت علوم دو کشور پیشنهاد شد...'

برنامه راهبردی مرکز

طرح تدوین برنامه راهبردی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی در اردیبهشت 1385 مطرح شد و طی شش ماه کار کارشناسی تدوین آن عملی شد. در تدوین این برنامه مدیران معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران معاونت فناوری و رئیس و کارشناسان مرکز مطالعات همکاری کردند. کلیه اهداف و برنامه‌های اولویت بندی شده از طریق نظرخواهی از افراد مطلع با همکاری مرکز بدست آمده است. برنامه راهبردی با توجه به سند چشم‌انداز کشور و با هدف ارتقاء سطح روابط بین‌المللی کلیه مراکز و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده است. این برنامه در تاریخ 1388/12/25 در جلسه هیأت امنای مرکز مورد تصویب قرار گرفت.